Stałe urządzenia gaśnicze

Stałe urządzenia gaśnicze

Zachęcamy do zapoznania się z prezentowaną ofertą stałych urządzeń gaśniczych i wyboru naszej firmy jako kompleksowego wykonawcy wszystkich etapów zadania, polegającego na montażu instalacji automatycznego gaszenia gazem. Korzystamy z szerokiej gamy gazów w naszych instalacjach, dzięki czemu możemy zaproponować odpowiednie rozwiązania dla każdego typu pomieszczeń. W naszych instalacjach korzystamy z systemów gaszenia STILDE SH, STILDE SI, STILDE M, TA 1230, wykorzystujące środek gaśniczy FM 200 (HFC 227ea), NOVEC 1230(FK-5-1-12) i gazy obojętne IG.

Jako systemy detekcji pożaru i sterowania wykorzystujemy urządzenia takich producentów, jak: POLON-ALFA, ESSER. Wykonujemy również systemy zasysające w gaszonych pomieszczeniach na urządzeniach firmy WAGNER, SIEMENS, SECURITON.

Wdrażane przez naszą firmę stałe urządzenia gaśnicze oraz systemy detekcji spełniają wszystkie obowiązujące normy i przepisy, a instalowane urządzenia posiadają wszystkie wymagane atesty i świadectwa dopuszczenia instytutów certyfikujących.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zróżnicowaniu instalacji gaszenia gazem wykonywanych przez naszą firmę, możemy zapewnić naszym klientom dobranie optymalnego rozwiązania dla ich potrzeb, oraz pełną realizację powierzonego zadania na wszystkich jego etapach:

 •    prace projektowe
 •    dostawa urządzeń
 •    przygotowanie pomieszczenia chronionego
 •    montaż stałych urządzeń gaśniczych
 •    integracja z systemami bezpieczeństwa obiektu
 •    wdrożenie i szkolenia
 •    opieka serwisowa

Zastosowanie instalacji gaśniczej opartej o środek gaśniczy NOVEC lub FM 200 maksymalnie obniża te ryzyka, dzięki czemu uzyskuje się znaczące oszczędności w przypadku wystąpienia pożaru, w porównaniu z innymi środkami gaśniczymi.

Gaszenie gazem  Novec i FM 200

System gaszenia składa się z specjalnie zaprojektowanej instalacji w skład której wchodzi orurowanie, dysze oraz zawory, indywidualnie dobrane dla każdego chronionego pomieszczenia i przestrzeni.

Mechanizm gaśniczy

NOVEC i FM 200 są aktywnymi środkami gaśniczymi, powodującymi bardzo szybkie gaszenie płomieni poprzez połączenie mechanizmów fizycznych i chemicznych. Czynnik fizyczny niwelowania płomieni realizuje się poprzez absorbcję ciepła, co skutkuje spadkiem temperatury płomienia i tym samym degraduje reakcję łańcuchową występującą w płomieniu.

Opis działania systemów gaszenia gazem se środkami gasniczymi NOVEC i FM 200

Działanie gaśnicze NOVEC i FM 200 polega na absorpcji ciepła płomienia – ich działanie jest przede wszystkim fizyczne a w mniejszym stopniu chemiczne.

Gaz FM-200 gasi pożary grupy:

 • A – ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia, (np.: drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne, itp.)
 • B – ciecze palne i substancje stałe, topiące się w skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np.: benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)
 • E – urządzeń elektrycznych pod napięciem (starsze oznaczenie)

Systemy sterowania gaszeniem

Do sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi wykorzystującymi jako środki gaśnicze gazy FM 200, NOVEC lub gazy obojętne IG, wykorzystujemy centralki dedykowane do tego rodzaju instalacji. W układzie sterującym gaszeniem, poza centralą sterującą, znajdują się czujniki umieszczone we wszystkich przestrzeniach gaszonych, przyciski uruchomienia i wstrzymania gaszenia oraz lampy ostrzegawcze. Centralka sterująca realizuje również zadania kontroli ciśnienia i wypływu gazu z butli oraz steruje klapą odciążającą.

Zastosowanie:

 •     serwerownie
 •     sterownie
 •     pomieszczenia UPS i telekomunikacyjne
 •     galerie sztuki, muzea
 •     magazyny, archiwa, zabytki, biblioteki
 •     centra badawczo-rozwojowe
 •     instalacje medyczne
 •     i inne

Cechą łączącą powyższe miejsca jest to, iż powstałe w nich nawet nie wielkie zagrożenie pożarowe i wykorzystanie w systemie gaszenia niewłaściwego  środka gaśniczego (piana, woda lub proszki) może być przyczyną bardzo dużych szkód, wynikających z uszkodzenia chronionych instalacji, kosztów ich czyszczenia oraz kosztów poniesionych w skutek przestoju.

Opis techniczny stałego urządzenia gaśniczego
wykorzystującego gaz NOVEC (FK-5-1-12) lub FM 200 (HFC-227ea) 

W proponowanych przez nas systemach wykorzystywane środki gaśnicze, przechowywane są w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach umieszczonych w pomieszczeniach chronionych lub poza nimi. System gaszenia pożaru gazem jest uruchamiany przez czujki dymu, rozmieszczone w pomieszczeniach chronionych w przestrzeni właściwej, nad sufitem podwieszanym i pod podłogą techniczną.
Po uruchomieniu system wpuszcza określoną ilość gazu do przestrzeni głównej, przestrzeni pomiędzy podłogą właściwą a podłogą techniczną oraz do przestrzeni nad sufitem podwieszanym poprzez układ przewodów i dysz.

Proponowane przez nas systemy posiadają:

 •  Aprobatę techniczną
 • Atest Państwowego Zakładu Higieny
 • Certyfikat zgodności

Mechanizm gaśniczy

Środek gaśniczy NOVEC ( FK-5-1-12) i FM 200 (HFC-227ea) cechuje:

 • wysoka efektywność gaszenia,
 • brak pozostałości po gaszeniu,
 • brak niebezpieczeństwa dla ludzi i niewielka objętość przy składowaniu.

NOVEC  i FM 200 są aktywnymi środkami gaśniczymi, powodującymi bardzo szybkie gaszenie płomieni poprzez połączenie mechanizmów fizycznych i chemicznych. Czynnik fizyczny niwelowania płomieni realizuje się poprzez absorbcję ciepła, co skutkuje spadkiem temperatury płomienia i tym samym degraduje reakcję łańcuchową występującą w płomieniu. NOVEC (FK-5-1-12) i FM 200 (HFC-227ea) również oddziałuje chemicznie poprzez przerwanie reakcji łańcuchowej odpowiedzialnej za rozprzestrzenianie się ognia.

Novec (FK-5-1-12 – dodecafluoro-2-methylpentan-3-one) jest związkiem węgla, fluoru i tlenu (CF3CF2C(O)CF(CF3)2) bezbarwnym, prawie bezwonnym i nieprzewodzącym elektrycznie. FM-200 jest siedmiofluoropropan będący wodoro-fluoropochodną węglowodorów mający symbol CF3CHFCF3  – HFC-227ea. Przeciwpożarowe działanie Novec  i FM 200 opiera się na połączeniu mechanizmów fizycznych i chemicznych, które nie wpływają na zawartość tlenu. Osoby znajdujące się w obszarze objętym pożarem, w którym nie występuje ograniczenie widoczności mogą widzieć i oddychać, i stąd mogą bezpiecznie opuścić zagrożony obszar. Z uwagi na znikomą toksyczność Novec można stosować tam, gdzie przebywają ludzie.

Toksyczność środków Novec i FM 200 została oceniona na podstawie protokółów z testów zatwierdzonych przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA). Program Ważnych Nowych Alternatyw (SNAP) agencji EPA, jak również Instytut Higieny w Gelsenkirchen/Niemcy klasyfikuje Novec  jako akceptowalny do użycia środek całkowitego wypełnienia pomieszczeń, w których przebywają ludzie.

Novec  i FM 200 są gazami czystymi i nie pozostawiają osadów. Po ugaszeniu pożaru nie jest zatem wymagane kosztowne czyszczenie, a czasy wyłączenia obiektu ograniczają się do minimum. Novec i FM 200 nie są agresywne w stosunku do większości materiałów, jak stal, stal nierdzewna, aluminium, mosiądz i inne metale i tworzywa sztuczne, guma i podzespoły elektroniczne.

Bezpieczeństwo stosowania

Oba gazy w najczęściej stosowanych projektowych stężeniach gaśniczych nie sąt niebezpieczny dla życia i osób. Wartość NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) oznaczająca poziom stężenia gaśniczego, przy którym nie zaobserwowano objawów zastosowania NOVEC wynosi 10% obj. dla NOVEC i 9% dla FM 200, zaś LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) oznaczająca najniższy poziom stężenia gaśniczego, przy którym zaobserwowano objawy zastosowania NOVEC  nie odnotowano, natomiast dla FM 200 wynosi 10,5%. Obie wartości są wyższe od najczęściej stosowanych projektowych stężeń gaśniczych.

NOVEC ( FK-5-1-12) i FM 200 (HFC-227ea) dają się łatwo skroplić już przy niewielkich ciśnieniach. Po skropleniu zajmują niewielką objętość w stosunku do postaci gazowej. Jednak w trakcie gaszenia wypływa przez dysze w postaci gazu i bez kłopotu dociera do miejsc trudnodostępnych. Efekt gaszenia ognia uzyskuje się dzięki równomiernemu rozprowadzeniu  środka w pomieszczeniu w ciągu 6-10 sek.

W pomieszczeniach chronionych Stałym Urządzeniem Gaśniczym z gazami NOVEC ( FK-5-1-12) i FM 200 (HFC-227ea) nie można przechowywać materiałów pirotechnicznych zawierających w sobie tlen niezbędny do spalania, oraz metale aktywne chemicznie jak , sód, potas, magnez, tytan, cyrkon, uran, pluton i wodorki metali.

Rozprowadzanie

Oba gazy (w zależności od zastosowania)  aplikuje się do przestrzeni gaszonych za pomocą dobranych rurociągów (średnice i długości) i dysz (średnice i powierzchnia otworów wypływowych).
Przeznaczoną dla ochrony przestrzeni ilość gazu NOVEC lub FM-200, niezbędną dla uzyskania stężenia gaśniczego w temperaturze 18oC wylicza się według jej kubatury. Nasycenie przestrzeni chronionej gazem gaśniczym następuje równomiernie a rozmieszczenie dysz zapewnia prawidłowe wypełnienie całej kubatury.

Elementy systemu gaszenia gazem

 •  zbiorniki na środek gaśniczy,
 •  zawory zbiornika,
 •  uruchomienie elektryczne i ręczne zawory butlowego,
 •  czujnik monitoringu ciśnienia w butli,
 •  rurociągi dystrybucyjne środek gaśniczy,
 •  dysze gaśnicze,
 •  program obliczeniowy.

Butla systemu gaszenia z gazem

Gaz NOVEC lub FM 200  jest składowany w postaci ciekłej w butlach stalowych, nabitych azotem do ciśnienia ok. 42 bar. Zawór butli wyposażony jest w przyłącze do zamocowania czujnika do kontroli ciśnienia w butli, manometru i rozrywanej płytki bezpieczeństwa. Poza tym każdy zawór posiada pokrywę bezpieczeństwa i pokrywę ochronną, które należy założyć na otwór wylotowy i przyłącze wyzwalające, gdy butla nie jest w stanie eksploatacji. Te pokrywy stanowią dodatkowe zabezpieczenia, zmniejszające możliwość niekontrolowanego, niezamierzonego wypływu środka gaśniczego, który mógłby prowadzić do groźnych dla życia zranień i szkód materialnych.

Elektryczne głowice sterujące

Głowice te służą do elektrycznego uruchomienia zaworów butli ze środkiem gaśniczym Novec lub FM 200. Sama głowica jest uruchamiana poprzez system sterowania gaszeniem, przycisk wyzwalający zdalnie lub dźwignię wyzwalania ręcznego, znajdującą się przy głowicy sterującej. Głowicę sterującą mocuje się bezpośrednio na zaworze butli systemu gaszenia. Posiada ona przyłącze do głowicy wyzwalanej ręcznie lub ciśnieniowo, którą można zamocować na górnej stronie głowicy elektrycznej.

Głowica sterująca uruchamiana ręcznie

Głowica ta wyposażona jest w dźwignię wyzwalającą, która w pozycji zamkniętej jest zabezpieczona zawleczką. Po wyciągnięciu zawleczki dźwignię można przekręcić ręcznie w położenie otwarte, przez co nastąpi uruchomienie odpowiedniego zaworu i wyzwolenie środka gaśniczego.

Dysze wylotowe

Dysze wylotowe 180° i 360° służą do zapewnienia prawidłowego wypływu
i rozdzielenia gazu Novec tak, by całkowicie wypełnić obszar zagrożony. Dysza 180° przewidziana jest do mocowania na ściany boczne, gdzie konieczny jest wypływ środka gaśniczego w kształcie półkola. Z dyszy 360° środek gaśniczy wypływa dookólnie. Stosuje się je w tych miejscach instalacji, w których dysze znajdują się w środku obszaru zagrożenia.

Efekty uboczne spustu gazu

Podczas wypuszczania gazu Novec (FK-5-1-12) lub FM 200 (HFC-227ea)   mają miejsce następujące efekty uboczne:
Podmuch: – uwolnienie dużej ilości gazu w czasie krótszym od 10 sekund powoduje powstanie silnych prądów. Z reguły poza porozrzucanymi kartkami nie notuje się innych ubocznych skutków.
Hałas: – uwolnienie gazu generuje duży hałas, choć nie powoduje to uszkodzeń narządu słuchu.
Ograniczona widoczność: – podczas uwalniania gazu następuje ograniczenie widoczności, zwłaszcza w pobliżu dysz, z powodu parowania ciekłego środka (ograniczenie widoczności zależy od wilgotności).
Wyższe ciśnienie: uwolnienie gazu powoduje lekki wzrost ciśnienia w obrębie chronionej strefy (do 400 Pa). Dla porównania odporność murowanej ściany wynosi 1200 Pa.

Systemy Sterowania

Sterowanie urządzeniami gaśniczymi

Uruchomienie systemu gaszenia gazem wykorzystującego środek gaśniczy Novec (FK-5-1-12) lub FM 200 (HFC-227ea) może być realizowane na trzy sposoby.

Podstawowym sposobem jest uruchomienie automatyczne, poprzez system sygnalizacji pożaru.
Drugim sposobem jest uruchomienie ręczne zdalne, które może być zrealizowane poprzez naciśnięcie przycisku zlokalizowanego na zewnątrz pomieszczenia.
Trzecim sposobem jest uruchomienie ręczne, które może być zrealizowane przez pracowników tylko wewnątrz pomieszczenia wyzwalaczem ręcznym umieszczonym na zaworze zbiornika.

Pobudzona czujka sygnalizuje swój stan czerwonym, pulsującym światłem diody LED zamontowanej na obudowie. Jeżeli pobudzona została czujka zamontowana w przestrzeni pod podłogą techniczną, lub w przestrzeni miedzy sufitowej jej stan jest sygnalizowany na tablicy nad wejściem do pomieszczenia.
W przypadku potwierdzenia przyciskiem w centrali pożarowej, operator ma ustalony czas na sprawdzenia zagrożenia. Przy braku reakcji ze strony obsługi, po zadanym czasie następuje Alarm I stopnia. Zapala się jedna z lampek sygnalizacji LINIA 1 lub LINIA 2. Miga wyświetlacz alarmu ogólnego z napisem POŻAR
Centrala automatycznego gaszenia realizuje następujące czynności:

 •  następuje włączenie sygnalizatorów akustycznych w pomieszczeniu
 • następuje zamknięcie klap pożarowych w kanałach nawiewnych i wyłączenie wentylacji pomieszczenia.
 • System automatycznego gaszenia oczekuje na sygnał z centrali pożarowej o wzbudzeniu alarmu w drugiej linii dozorowej. W przypadku braku zadziałania drugiej linii dozorowej lub interwencji, stan alarmowania I stopnia zostanie automatycznie skasowany po 3 godz. licząc od momentu jego wystąpienia.

Zadziałanie czujki na drugiej linii dozorowej wywołuje Alarm II stopnia i uruchomienie procedury automatycznego gaszenia:

 • następuje włączenia sygnalizatorów optycznych wzywających do ewakuacji.
 • następuje rozpoczęcie odliczania czasu do wyzwolenia środka gaśniczego.

Po upływie czasu na ewakuacje następuje;

 • włączenie zewnętrznych sygnalizatorów optycznych nad wejściami do pomieszczenia informujących rozpoczęciu gaszenia i o zakazie wejścia.
 •  podanie sygnału do zaworu elektromagnetycznego, wyzwalającego butle z zestawu.

Środek gaśniczy po wyzwoleniu z butli przechodzi przez zawory butlowe, węże elastyczne, zawory zwrotne do kolektora. Z kolektora przez główną dyszę rozprężną i rurociągi rozprowadzające przedostaje się do dysz rozprężnych rozmieszczonych w bronionym pomieszczeniu pod stropem i w przestrzeni pod podłogą techniczną. Następuje uwolnienia gazu gaszącego w pomieszczeniu.
Na płycie czołowej centrali automatycznego gaszenia miga czerwona lampka GASZENIE.

Przed wejściami do pomieszczeń gaszonych gazem montuje się przyciski START GASZENIA i STOP GASZENIA.
Przyciski STOP GASZENIA służą do przerwania procedury automatycznego gaszenia.
Przyciski START GASZENIA służą do wznowienia procedury.

Możliwe jest też wyzwolenie środka gaśniczego bez udziału centrali automatycznego gaszenia.
Ręczne awaryjne wyzwolenie można przeprowadzić poprzez przesterowanie siłownika ręcznego oznaczonego kolorem czerwonym znajdującego się na zaworze butli zestawu.

Skontaktuj się z nami.

Odwiedź stronę kontaktową, wyślij wiadomość, zadzwoń,

a niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy.